Nederlands English
£ $

Verkoopsvoorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Met deze website (www.Audioscope.be) biedt Smartgroup bvba™ een online platform aan voor de verkoop van netwerkmateriaal, telefonie, multimedia en randapparatuur aan. Ontdek dus gerust ons online aanbod! Onze website is een initiatief van:

 

Smartgroup bvba (Verder: Smartgroup bvba™.)

Braambergstraat 20

B- 8000 Brugge

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0642.905.706


 

Tel.: 050/69.17.11

E-mail: info@smartgroup.be


 

IBAN: BE 96 7390 1111 6605

 

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen U om steeds het ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

 

Onze online-verkoop richt zich uitdrukkelijk tot de Belgische markt.

Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Smartgroup bvba™ in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien een koper onze producten wenst aan te kopen voor verdere commerciële doeleinden dient deze koper dit duidelijk aan te geven. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

1/ Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Smartgroup bvba ™ aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

 

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

 

Smartgroup bvba™ behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2/ Aanbod en Aanvaarding;

Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Smartgroup bvba™ engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert Smartgroup bvba™ zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld.

Het aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te plaatsen en is bijgevolg niet bindend ten aanzien van Smartgroup bvba™. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden worden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal Smartgroup bvba™ niet gebonden door dat aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Smartgroup bvba™ worden gecorrigeerd.

Niet al onze producten kunnen via de online ordermethode besteld worden. De Koper moet hiervoor contact met Smartgroup bvba™ opnemen voor meer informatie. In dat geval kan Smartgroup bvba™ een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

De Prijzen

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere (Belgische) taksen. In geval van verkoop buiten Belgie behoudt Smartgroup bvba™ het recht om na aankoop de prijzen alsnog te corrigeren aan de hand van de correcte taksen. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW worden aangeduid.

 

De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

 

Smartgroup bvba™ heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

Wij voorzien een eenvoudige online ordermethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Smartgroup bvba™. Zodra de koper zijn order aan ons bevestigd is de aankoop bindend ten aanzien van de Koper. Smartgroup bvba™ zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

 

Smartgroup bvba™ kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien Smartgroup bvba™ het productorder weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

 

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Smartgroup bvba™ de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Smartgroup bvba™ kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3/ Levering

Smartgroup bvba™ voorziet meerdere manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden, meer bepaald:

 • Levering aan het door Koper opgegeven adres.

 • Ophaling door Koper op het door Smartgroup bvba™ opgegeven adres en tijdstip.

De Koper moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van het order bevestigen. Indien de gekozen leveringsmethode niet mogelijk blijkt, zal Smartgroup bvba™ dit duidelijk communiceren binnen de 15 dagen na het plaatsen van het order en een alternatieve leveringsmethode voorstellen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de Koper. De Koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.

 

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging. Leveringstermijnen op onze website vermeldt zijn slechts indicatief. In uitzonderlijke gevallen kan Smartgroup bvba™ zichzelf een ruimere leveringstermijn bedingen dewelke steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Smartgroup bvba™ er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Smartgroup bvba™ spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

 

Smartgroup bvba™ draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

In geval van een levering aan het door Koper opgegeven adres maakt Smartgroup bvba™ gebruik van een gespecialiseerde vervoerder "bpost". Hierdoor verkleinen we het leveringsrisico aanzienlijk. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dienen wij in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht Smartgroup bvba™ geen terugbetalingen.

 

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de Koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats en tijdstip mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van de onsuccesvolle leveringspoging volledig voor rekening van de Koper.

4/ Gebreken en klachten

Wij hechten veel belang aan tevreden klanten maar kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Onze aanpak inzake garantie laat ons toe alsnog uw tevredenheid te winnen voor zover de voorwaarden voldaan zijn.

 

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

 

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de Koper hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Smartgroup bvba™, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij.

 

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.

 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie, ongeacht dit via elektronische communicatiekanalen of papieren versies werden verschaft.

 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag een verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smartgroup bvba™.

 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Smartgroup bvba™, steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Smartgroup bvba™ raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

 

Iedere tekortkoming aan bovenstaande verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Smartgroup bvba™ is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de Koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

 

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Smartgroup bvba™ deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Smartgroup bvba™ is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

6/ Herroepingsrecht

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. Hierbij moet de Consument geen betaling van een boete of vergoeding en eveneens zonder opgave van motief.

 

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

 • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Smartgroup bvba™;

 • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

 • Naam en adres van de Consument;

 • Handtekening van de Consument;

Nadat hij Smartgroup bvba™ op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Smartgroup bvba™, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

 

Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Smartgroup bvba™ zorg dragen voor de terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De bijkomende leveringskosten indien gekozen werd voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze zoals aangeboden door Smartgroup bvba™ worden niet terug betaald.

 

Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Smartgroup bvba™ het recht om de terugbetaling op te schorten. Smartgroup bvba™ betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Smartgroup bvba™ is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Smartgroup bvba™ verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

7/ Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien de Koper niet akkoord gaat met de prijs moet hij Smartgroup bvba™ hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

 

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen zoals aangeduid op onze website. Smartgroup bvba™ neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren. De voornaamste bezorgdheden zijn verlies of diefstal van uw identiteits- of financiële gegevens. Het gebruik van boven vermelde erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers verschaft deze noodzakelijke zekerheden. Het beveiligde systeem van MultiSafepay staat in voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens steeds op versleutelde manier. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

 

In afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. In dat geval heeft de Koper een betalingstermijn van 14 dagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Smartgroup bvba™ zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan Audioscope™ alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer Audioscope™ na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

 

Smartgroup bvba™ stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Smartgroup bvba™ behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

8/ Overmacht

Indien Smartgroup bvba™ door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Smartgroup bvba™ niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

9/ Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze website en de producten blijven behouden bij Smartgroup bvba™ en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

10/ Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Smartgroup bvba™.

 

11/ Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Smartgroup bvba™, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Audioscope™ haar maatschappelijke zetel heeft, meer bepaald Brugge.

<

Desktop version

Powered By OpenCart
Audioscope Webshop © 2018